April 22, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDG) 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പങ്കാളികളുമായി ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഡ്ബി) ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു

എംഎസ്എംഇപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജ കാര്യക്ഷമത കൈവരിക്കുന്നതിനും അവരുടെ കാർബൺ ഫുട്പ്രിന്റ് നില കുറയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള തുടർ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി ഇന്ത്യയുടെ സുസ്ഥിര വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (SDG) 2030 ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്ന പങ്കാളികളുമായി ചെറുകിട വ്യവസായ വികസന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സിഡ്ബി) ധാരണാപത്രം ഒപ്പുവച്ചു. GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) GmbH, ടിഫാക് (Technology Information Forecasting and Assessment Council), കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രി (CII) എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളുമായാണ് ധാരണാപത്രം ഒപ്പു വച്ചത്.

NAMA ഫെസിലിറ്റിക്കുള്ളിൽ 'മാലിന്യ പരിസ്ഥിതി പരിഹാരങ്ങൾ' എന്ന പേരിൽ ഒരു റിസ്ക് ഷെയറിംഗ് ഫെസിലിറ്റി (RSF) പ്രവ ർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണു GIZ മായി കരാറിൽ ഒപ്പുവച്ചുത് . പദ്ധതിക്ക് പരിസ്ഥിതി, വനം, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന മന്ത്രാലയം (MoEFCC) നോഡൽ മന്ത്രാലയവും ഭവന, നഗരകാര്യ മന്ത്രാലയവും (MoHUA) നടപ്പാക്കൽ പങ്കാളി മന്ത്രാലയവുമാണ്.

മാലിന്യ സംസ്കരണ കമ്പനികൾ, കുറഞ്ഞ കാർബൺ മാലിന്യ സംസ്കരണ പരിഹാരങ്ങൾ, ബയോമെത്തനേഷൻ, റീസൈക്ലിംഗ്, കമ്പോസ്റ്റിംഗ്, നിരസിച്ച ഇന്ധനം എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതിന് വാണിജ്യ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നോ NBFCകളിൽ നിന്നോ (നോൺ ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനികൾ) വായ്പകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി നൽകുന്ന RSF-നെ SIDBI പ്രവർത്തിപ്പിക്കും.

ആർഎസ്എഫിന്റെ പ്രാരംഭ ബജറ്റ് നാമ ഫെസിലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള 4.2 മില്യൺ യൂറോ ആയിരിക്കും, വിവിധ പങ്കാളികൾക്കിടയിൽ അവബോധവും ശേഷിയും വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിനും അതുവഴി ആർഎസ്എഫിന്റെ വിജയം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രോജക്റ്റ് സഹായിക്കും. ഓഗസ്റ്റിൽ നടന്ന പ്രീ-ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ RSF-ൽ നിന്ന് ഡെറ്റ് ഗ്യാരണ്ടി സൗകര്യം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ഏകദേശം 15 മാലിന്യ സംസ്കരണ കമ്പനികൾ താൽപ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സുസ്ഥിരവും മാറ്റാനാകാത്തതും കാർബൺ ന്യൂട്രൽ പാതകളിലേക്കുള്ള സെക്ടർ-വൈഡ് ഷിഫ്റ്റുകളെ ബാധിക്കുന്ന NAMA സപ്പോർട്ട് പ്രോജക്ടുകൾ (NSPs) നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു മൾട്ടി-ഡോണർ പ്രോഗ്രാമാണ് NAMA ഫെസിലിറ്റി. പരിസ്ഥിതി, പ്രകൃതി സംരക്ഷണം, ആണവ സുരക്ഷ, ഉപഭോക്തൃ സംരക്ഷണം (BMUV), യുകെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഫോർ ബിസിനസ്, എനർജി ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്ട്രാറ്റജി (BEIS), ഡാനിഷ് കാലാവസ്ഥ, ഊർജം, യൂട്ടിലിറ്റീസ് മന്ത്രാലയം (KEFM) എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ജർമ്മൻ ഫെഡറൽ മന്ത്രാലയമാണ് ഇതിന് ധനസഹായം നൽകുന്നത്. വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം (എംഎഫ്എ), യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ (ഇയു), ചിൽഡ്രൻസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഫണ്ട് ഫൗണ്ടേഷൻ (സിഐഎഫ്എഫ്).

എംഎസ്എംഇകൾക്ക് കീഴിൽ സ്കെയിലബിൾ ഗ്രീൻ, ക്ലീൻ ടെക്നോളജികൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി സഹരണനത്തിനാണ് ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ, ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെന്റ് കൗൺസിലു (ടിഫാക് )യുള്ള പങ്കാളിത്തം. ഈ കരാർ പ്രകാരം TIFAC സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെയും പ്രോജക്റ്റുകളുടെയും വിലയിരുത്തലിലൂടെ പിന്തുണ നൽകുമ്പോൾ SIDBI അതിന്റെ വിവിധ ക്രെഡിറ്റ് സ്കീമുകൾക്ക് കീഴിലുള്ള ധനസഹായം വഴി MSME-കളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പിന്തുണയ്ക്കും. വ്യവസായങ്ങളിലൂടെ നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ വാണിജ്യവൽക്കരണത്തിന് ഇത് സഹായിക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് MSME-കളും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളും, അവിടെ SIDBI, TIFAC-ന്റെ സാങ്കേതിക ശക്തിയും കഴിവുകളും സാങ്കേതിക സാമ്പത്തിക വിലയിരുത്തലിൽ വിജ്ഞാന പങ്കാളിയായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും അതിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികൾക്ക് കീഴിൽ ധനസഹായം നൽകുകയും ചെയ്യും.

സിഡ്ബി - ടിഫാക് സൃജൻ പ്രോഗ്രാമിന് കീഴിലുള്ള വിജയഗാഥകൾ കാണിക്കുന്ന വീഡിയോയും സിഡ്ബി സിഎംഡി ശിവസുബ്രഹ്മണ്യൻ രാമൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ടിഫാക്കും സിഡ്ബിയും പങ്കാളിത്തത്തിനു ധാരണയായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സഹകരണം ഇന്ത്യയിലുടനീളമുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായ സംരംഭങ്ങളുടെ വികസനം ഘടനാപരമായും ആസൂത്രിതമായും സമന്വയത്തിലൂടെ കൂടുതൽ ത്വരിതപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു യുന്നു. സംയുക്തമായി ചാനൽ ചെയ്ത ശ്രീജന്റെ കീഴിൽ, ഇതുവരെ 38 നൂതന സാങ്കേതിക പ്രോജക്റ്റുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുകയും എല്ലാം വിജയകരമായി വാണിജ്യവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് നു വേണ്ടിയാണ് കോൺഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇൻഡസ്ട്രിയുമായുള്ള പങ്കാളിത്തം. ഈ ധാരണാപത്രത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എംചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ പ്രയോജനത്തിനായി സഹകരണപരമായ പിന്തുണ നൽകുക എന്നതാണ്, അതിൽ തുടർച്ചയായി പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ഊർജ്ജം (ആർഇ) സ്വീകരിക്കൽ, പാരിസ്ഥിതിക പ്രകടനം, വിഭവശേഷി കാര്യക്ഷമത, ചെലവ് കുറയ്ക്കൽ, എംഎസ്എംഇകളുടെ മത്സരക്ഷമത എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു.

പുനരുപയോഗ ഊർജം (പ്രത്യേകിച്ച് റൂഫ്ടോപ്പ് സോളാർ), ഊർജ കാര്യക്ഷമത/മാനേജ്മെന്റ്, നെറ്റ് സീറോ, ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗുകൾ, റിസോഴ്സ് എഫിഷ്യൻസി, സർക്കുലർ എക്കണോമി തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ വൃത്തിയുള്ളതും ഹരിതവുമായ സംരംഭങ്ങളിൽ വെബിനാറുകൾ/വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ CII സഹായിക്കും. ഈ വെബിനാറുകളിൽ, ഇന്ത്യൻ ഗ്രീൻ ബിൽഡിംഗ് കൗൺസിൽ (ഐജിബിസി) നെറ്റ് സീറോ എനർജി ബിൽഡിംഗ്സ് റേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ഗ്രീൻ കോം തുടങ്ങിയ CII-Godrej GBC യുടെ ചില സംരംഭങ്ങളും ഇതിന്റെ പ്രയോജനത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചേക്കാം
Rate this item
(0 votes)

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.