July 19, 2024

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

വാണിജ്യാധിഷ്ഠിത ബിരുദ, ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളുമായി പുതിയ സ്കൂൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആ൯ഡ് ഫിനാ൯സിന് തുടക്കമിട്ട് ആ൪വിയു

വാണിജ്യ മേഖലയിലല അവസരങ്ങൾ വിനിമയാഗിക്കാനാഗ്ഗഹിക്കുന്ന ഗ്രതിഭാശാലികളായ വിദ്യാ൪ഥികൾക്കായി ആ൪വി യൂണിമവഴ്സിറ്റി രുതുതലേുറ സ്കൂൾ ഓഫ് എകമണാേികസ് ആ൯ഡ് ഫിനാ൯സ് മകാഴ്സുകൾ ആരംഭിച്ചു. അക്കാദ്േിക രംഗത്ും വാണിജ്യ രംഗത്ും ഇരുരതിലധികം വ൪ഷലത് ഗ്രവ൪ത്ന രരിചയേുള്ള ലഗ്രാഫസ൪ ദ്വാരിക ഉണിയാലിലന സ്കൂളിന്ലറ സ്ഥാരക ഡീ൯ ആയി നിയേിച്ചു. േൂന്ന് ബിരുദ് മകാഴ്സുകളും രണ്ട് ബിരുദ്ാനന്തര മകാഴ്സുകളും ഒരു രിഎച്ച്ഡി മഗ്രാഗ്ഗാേുോണ് മകാഴ്സുകൾ. ഈ വ൪ഷം ബിഎ (ഓമണഴ്സ്), എകമണാേികസ്, ബി.മകാം (ഓമണഴ്സ്), ബിബിഎ (ഓമണഴ്സ്) എന്നീ മകാഴ്സുകളും ഫുൾ ട ം, രാ൪ട്ട് ട ം രിഎച്ച്ഡി മഗ്രാഗ്ഗാേുോണ് ആരംഭിക്കുന്നത്. 2022 ൽ എംഎ (എകമണാേികസ്), എംബിഎ മഗ്രാഗ്ഗാേുകളും ആരംഭിക്കും. വാണിജ്യ, വയാവസായിക രംഗലത് അതിമവഗം വളരുന്ന ആവശയങ്ങളിൽ ഗ്രതീക്ഷയ൪പ്പിച്ചാണ് രാഠ്യരദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംരംഭകതവം, ഫിനാ൯സ് എന്നിവയിൽ സ്ലരഷയടലസ് ലചയ്യുന്ന ബിബിഎ (ഓമണഴ്സ്) വിദ്യാ൪ഥികൾക്ക് ഫി൯ല ക, വാലയു ഇ൯ലവസ്റ്ിംഗ്, ബാങ്ിംഗ്, ഇ൯ഷുറ൯സ് മേഖലകളിലല ലതാഴിലവസരങ്ങൾ വിനിമയാഗിക്കാനാകും. എംബിഎ വിദ്യാ൪ഥികൾക്ക് ഫിനാ൯സിൽ സ്ലരഷയടലസ് ലചയ്തത് ഇകവിറ്റി റിസ൪ച്ച്, ഇ൯ലവസ്റ്്ലേന്് ബാങ്ിംഗ്, ഫി൯ല ക, മകാ൪പ്പമററ്റ് ഫിനാ൯സ് തു ങ്ങിയ മേഖകളിലല ലതാഴിലവസരങ്ങൾ ഗ്രമയാജ്നലപ്പ ുത്ാം. േൾട്ടി-ഡിസിപ്ലിനറി, ഇന്റ൪-ഡിസിപ്ലിനറി സേീരനത്ിന്ലറ ഭാഗോയി സ്കൂൾ ഓഫ് ലിബറൽ ആ൪ട്ട്സ് ആ൯ഡ് സയ൯സസ്, സ്കൂൾ ഓഫ് ഡിടസ൯ എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള അധിക ഇലക ീവ് വിഷയങ്ങളും ഈ മഗ്രാഗ്ഗാേിലന ഒരു സമ്പൂ൪ണ്ണ രാഠ്യരദ്ധതിയാക്കുന്നു. അന്താരാഗ്ര സംഘ നകളും വയാവസായിക/വാണിജ്യ സ്ഥാരനങ്ങളും നൽകുന്ന അഡ്-ഓൺ സ൪ട്ടിഫിമക്കഷ൯ മഗ്രാഗ്ഗാേുകളും സ്കൂൾ ലക്ഷയേി ുന്നു. രുതിയ വിദ്യാഭയാസ നയത്ിന് അനുമയാജ്യോയാണ് മഗ്രാഗ്ഗാേുകൾ. അറിയുക, ലചയ്യുക, ഭാഗോകുക എന്നീ േൂന്ന് ഗ്രധാന ഘ കങ്ങൾ കൃതയോയി സംമയാജ്ിപ്പിച്ചാണ് മഗ്രാഗ്ഗാേുകൾ തയാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇമേ൪ഷ൯ മഗ്രാഗ്ഗാേുകൾ, ഫീൽഡ് വിസിറ്റുകൾ, ടലവ് ലഗ്രാജ്ക ുകൾ, സമ്മ൪, ഓട്ടം ഇന്മറൺഷിപ്പുകൾ തു ങ്ങിയവയിലൂല യഥാ൪ഥ മലാകവുോയി വിദ്യാ൪ഥികലള രരിചയലപ്പ ുത്ുന്നു. ബിരുദ്തലം േുതൽ സംരംഭക കഴിവ് മഗ്രാത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംരംഭക മകഗ്രവും ഇ൯കയുമബഷ൯ ലസന്ററും ആരംഭിക്കാനും സ്കൂളിന് രദ്ധതിയുണ്ട്. ഐഐ ികൾ, ഐഐഎമ്മുകൾ, ഐസ്ഇസി, മഗാഖലല ഇ൯സ്റ്ിറ്റയൂട്ട് ഓഫ് ലരാളിറ്റികസ് ആ൯ഡ് എകമണാേികസ് തു ങ്ങിയ ഗ്രശസ്ത സ്ഥാരനങ്ങളിൽ നിന്ന് ബിരുദ്ം മന ിയവരും ആമഗാളതലത്ിൽ ഗ്രശസ്തരുോയ േികച്ച ഫാക്കൽറ്റിയാണ് സ്കൂളിനുള്ളത്. യൂമറാപ്പ്, മനാ൪ത്് അമേരിക്ക, ലാറ്റി൯ അമേരിക്ക, ഏഷയ തു ങ്ങിയവി ങ്ങളിലല േികച്ച സ്ഥാരനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഗ്രേുഖ വയക്തികൾ ഉൾലപ്പ ുന്നതാണ് സ്കൂളിന്ലറ അടഡവമസഴ്സ് മബാ൪ഡ്. േികച്ച കരിയ൪ സവന്തോക്കുന്നതിനായി ടവവിധയേുള്ളതും ഗ്രസക്തവുോയ മകാഴ്സുകൾ വിദ്യാ൪ഥികൾക്ക് ലഭയോക്കുകലയന്നതാണ് ആ൪വി യൂണിമവഴ്സിറ്റിയുല ലക്ഷയലേന്ന് സ്കൂൾ ഓഫ് എകമണാേികസ് ആ൯ഡ് ഫിനാ൯സിന്ലറ ആരംഭവുോയി ബന്ധലപ്പട്ട് ആ൪വി യൂണിമവഴ്സിറ്റി ടവസ് ചാ൯സല൪ ലഗ്രാഫസ൪ ടവ.എസ്.ആ൪. േൂ൪ത്ി രറഞ്ഞു. വയാവസായിക മലാകലത് സ്രരനങ്ങൾലക്കാപ്പം നിൽക്കുന്നതിലനാപ്പം ഈ മേഖലയിലല ആവശയകതകൾ േു൯കൂട്ടി കാണാനും കഴിയുംവിധോണ് എലലാ മഗ്രാഗ്ഗാേുകളും തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ആ൪വി യൂണിമവഴ്സിറ്റിയിലല ഫ്ളാഗ്ഷിപ്പ് സ്ഥാരനോയി ോറാനുള്ള സാധയതയുള്ള സ്കൂൾ ആയ സ്കൂൾ ഓഫ് എകമണാേികസ് ആ൯ഡ് ഫിനാ൯സ് ആരംഭിക്കുന്നതിൽ അതിയായ സമന്താഷേുലണ്ടന്നും അമേഹം രറഞ്ഞു. ലതാഴിൽ വിരണിയിലല ആവശയകതകൾ നിറമവറ്റുന്നതിനായി ബാങ്ുകൾ, ഇ൯ഷുറ൯സ് കമ്പനികൾ, േറ്റ് ഓൺടല൯ മഗ് ഡിംഗ് കമ്പനികൾ എന്നിവയുോയി സഹകരിച്ചാണ് രാഠ്യരദ്ധതി തയാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. നിരവധി മകാ൪പ്പമററ്റ് സ്ഥാരനങ്ങളുോയി ധാരണാരഗ്തത്ിലും ഒപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ളതും ഭാവിയിലുണ്ടാകാ൯ മരാകുന്നതുോയ അന്താരാഗ്ര സഹകരണങ്ങൾ യഥാ൪ഥത്ിലുള്ള ആമഗാള വ൪ക്ക്മപ്ലസ് അനുഭവം നൽകുന്ന േൾട്ടി കൺഗ് ി രഠ്നാനുഭവം നൽകുന്നതായിരിക്കും. ഉയ൪ന്ന ോ൪ക്ക് മന ുന്ന വിദ്യാ൪ഥികൾക്കും മകാവിഡ് ബാധിതരായവ൪ക്കുോയി 100 സ്മകാള൪ഷിപ്പുകളും ഈ വ൪ഷം തലന്ന നൽകുന്നുണ്ട്. ഈ അവസരങ്ങൾ വിദ്യാ൪ഥികൾ ഉരമയാഗലപ്പ ുത്ുലേന്നാണ് ഗ്രതീക്ഷലയന്നും അമേഹം രറഞ്ഞു. രുതിയ നിലവാരം സൃരിക്കാ൯ കഴിയുന്ന മഗ്രാഗ്ഗാേുകളുല വിശാലോയ സാധയതകലളക്കുറിച്ച് വലിയ ഗ്രതീക്ഷയുലണ്ടന്ന് ആ൪വി യൂണിമവഴ്സിറ്റി സ്കൂൾ ഓഫ് എകമണാേികസ് ആ൯ഡ് ഫിനാ൯സ് സ്ഥാരക ഡീ൯ ലഗ്രാഫസ൪ ദ്വാരിക ഉണിയാൽ രറഞ്ഞു. ഈ േത്സരാധിഷ്ഠ്ിത മലാകത്് േുമന്നറാ൯ കഴിയുന്ന വിഭവങ്ങൾ വിദ്യാ൪ഥികൾക്കായി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മലാകത്ിലല ഏറ്റവും േികച്ച സ്ഥാരനങ്ങളുോയി കി രി ിക്കുന്ന സ്കൂളാണ് സ്ഥാരിക്കലപ്പട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മനട്ടം ടകവരിക്കുന്നതിനായി ഗണയോയ വിഭവങ്ങൾ നിമക്ഷരിക്കുന്നതിന് ഗ്രതിജ്ഞാബദ്ധോണ് രക്ഷിതാക്കൾ സ്മരാൺസ൪ ലചയ്യുന്ന ഗ് സ്റ്് എന്നും അമേഹം രറഞ്ഞു. ബഹുേുഖ ഗ്രതിഭയും കവിയുോണ് ലഗ്രാഫസ൪ ഉണ്ണിയാൽ. ഗ്രേുഖ അക്കാദ്േിക സ്ഥാരനങ്ങളിലും വയാവസായിക മേഖലയിലും ഇരുരതിലധികം വ൪ഷങ്ങളുല വിശാലോയ അനുഭവ രരിചയവും കരിയ൪ ലറമക്കാഡുോണ് അമേഹത്ിനുള്ളത്. ഫ്ലളയിം യൂണിമവഴ്സിറ്റി ഫ്ലളയിം സ്കൂൾ ഓഫ് ബിസിനസിലല േു൯ ഡീനായി ഗ്രവ൪ത്ിച്ച അമേഹം ഗ്രേുഖ ബിസിനസ് സ്കൂളുകളായ ഐഐഎം കാശിരൂ൪ (ലഡഹ്റാഡൂൺ കയാംരസ് മേധാവിയും എകസികയൂട്ടീവ് എജ്യുമക്കഷ൯ ഡീനുോയിരുന്നു), എംഐസിഎ അഹമ്മദ്ാബാദ്, എസ്രിലജ്ഐഎംആ൪-േുംടബ ആ൯ഡ് എസ് രി ലജ്യി൯ സ്കൂൾ ഓഫ് മലാബൽ ോമനജ്ലേന്്- ദ്ുബായ്ത തു ങ്ങിയ സ്ഥാരനങ്ങളിലും ഗ്രവ൪ത്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. അക്കാദ്േിക സംരംഭകനായ അമേഹം എസ് രി ലജ്യ്ത൯ മലാബൽ, ദ്ുബായ്ത, ചിട്കാര യൂണിമവഴ്സിറ്റി, ഹിോചൽ ഗ്രമദ്ശ്, ഒരി ജ്ി൯ഡാൽ മലാബൽ യൂണിമവഴ്സിറ്റി, മസാണാമരഠ്, ഐഐഎം കാശിരൂ൪ തു ങ്ങിയ സ്ഥാരനങ്ങളിലും ഗ്രവ൪ത്ിച്ചിട്ടുണ്ട്. 
Rate this item
(0 votes)
Last modified on Tuesday, 14 September 2021 04:05
Pothujanam

Pothujanam lead author

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.