Malayalam Font |  Feedback |  Contact Us |  Sign In 
സിനിമ വിദ്യാഭ്യാസം വിദേശം തൊഴില്‍വാ൪ത്ത നിയമകാരൃം നിയമസഭ രാഷ്ട്രീയം പുസ്തകാഭിപ്രായം കായികം കൂടുതല്‍
FLASH NEWS
ബസ് ഓണ്‍ ഡിമാന്റ്(ബോണ്ട്) സര്‍വീസിന് തിരു.ജില്ലയില്‍ തുടക്കം തഹസിൽദാർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം കുഞ്ഞിനെയുമെടുത്ത്‌ ശിശുക്ഷേമ സമിതിയിലേക്ക്‌ ജലജീവന്‍ മിഷന്‍; യോഗം ചേര്‍ന്നു അമേരിക്കയിൽ ഒരു ദിവസം കോവിഡ്‌ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 50000 കവിഞ്ഞു ആരോഗ്യ സർവകലാശാല പുതിയ കോഴ്‌സുകൾ ആരംഭിക്കുo

അറിയിപ്പുകള്‍

കൂടുതല്‍ 

സഹകരണം - നിയമസഭ അംഗീകരിച്ച പ്രമേയം

21/11/2019

(ആദായനികുതി ആനുകൂല്യം എല്ലാ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്കും അനുവദിക്കുക, കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത 194 N വകുപ്പിന്റെ പരിധിയില്‍നിന്നുംപ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക: കേരള നിയമസഭ പ്രമേയം വഴി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു)

റിസര്‍വ്വ് ബാങ്കിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില്‍ വരാത്ത എല്ലാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ക്കും 1961-ലെ ഇന്‍കം ടാക്സ് ആക്ടിലെ വകുപ്പ് 80 (P) (2) പ്രകാരം ആദായനികുതി ഇളവ് അനുവദനീയമായി രുന്നു. 01.04.2007 ല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്ന 2006-ലെ ഫിനാന്‍സ് ആക്ട് ഭേദഗതിയിലൂടെ ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ വകുപ്പ് 80 (P) ഭേദഗതി വരുത്തി ഉപവകുപ്പ് 4 കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കപ്പെട്ടതോടെ 2007-08 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം മുതല്‍ ആദായനികുതി വകുപ്പ് മേല്‍ നിയമത്തിലെ 80 (P) (2) പ്രകാരമുള്ള ആനുകൂല്യം പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സഹകരണസംഘങ്ങള്‍, പ്രാഥമിക സഹ കരണ കാര്‍ഷിക ഗ്രാമ വികസന ബാങ്കുകള്‍ എന്നിവയൊഴികെയുള്ള സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് നിഷേധിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങള്‍ക്ക് (PACS) ആദായനികുതി നിയമം വകുപ്പ് 80 (P)(2) പ്രകാരമുള്ള ആദായനികുതി കിഴിവിന് (deduction) തുടര്‍ന്നും അര്‍ഹ തയുണ്ടെന്നിരിക്കെ ഇതിന് വിരുദ്ധമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് കേരളത്തിലെ PACS-കള്‍ ബാങ്കു കള്‍ക്ക് സമാനമായ പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നടത്തുന്നത് എന്നും, കാര്‍ഷികേതര പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നട ത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി വലിയ തോതില്‍ ആദായനികുതി ചുമത്തിക്കൊ ണ്ടുള്ള അസസ്സ്മെന്റ് ഉത്തരവുകള്‍ നല്‍കി വരുകയും ചെയ്യുന്നു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ഈ പ്രശ്നം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍കൊണ്ടുവന്ന് പലതവണ പരിഹാരത്തിന് ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായെങ്കി ലും അനുകൂലമായ നടപടി ഉണ്ടായില്ല.

കൂടാതെ, കേന്ദ്ര ആദായനികുതി നിയമത്തില്‍ പുതുതായി കൂട്ടിചേര്‍ത്ത വകുപ്പ് 194N 01.04.2019 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നതോടെ ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ കറന്‍ സിയായി ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും പിന്‍വലിക്കുന്നപക്ഷം 2% സ്രോതസില്‍ നികുതി (TDS) ഈടാക്ക ണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നു. ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സഹകരണ സംഘങ്ങളെ ടി വകുപ്പിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക വായ്പാ സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ ബാങ്കിംഗ് ബിസിനസ് അല്ല നടത്തുന്നത് എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാ സംഘങ്ങളടക്കമുള്ള പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങള്‍ ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നടക്കമുള്ള ബാങ്കുകളില്‍ നിന്നും ഒരു കോടി രൂപയിലധികം ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം പണമായി പിന്‍വലിക്കുമ്പോള്‍ സ്രോതസില്‍ നികുതി ഈടാക്കണമെന്ന് കാട്ടി ബാങ്കു കള്‍ക്ക് ആദായനികുതി വകുപ്പ് നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. കേരള സഹകരണ നിയമം 1969 പ്രകാരം നിയന്ത്രിമായി നിക്ഷേപ-വായ്പാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന സംസ്ഥാനത്തെ പ്രാഥമിക കാര്‍ഷിക വായ്പാസംഘങ്ങള്‍ (PACS) ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം ഒരു കോടിയിലധികം രൂപയുടെ പണമിടപാടുകള്‍ നടത്തി വരുന്നുണ്ട്. അപ്രകാരമുള്ള ഇടപാടുകള്‍ ക്ക് 2% ടി.ഡി.എസ് ഈടാക്കുന്നത് സംഘങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനമൂലധനത്തെ സാരമായി ബാധിക്കു ന്നതും വായ്പേതര സംഘങ്ങള്‍ക്ക് ഈ നിയമം അവരുടെ ദൈനംദിന ഇടപാടുകള്‍ക്ക് വിഘാതം സൃഷ്ടിക്കുന്നതുമാണ്.

സഹകരണമേഖലയുടെ പ്രവര്‍ത്തനം കേരളത്തിന്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയില്‍ ജനങ്ങളുടെവരുമാനം, തൊഴില്‍, അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, കൃഷി-വിപണനം തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ സമസ്ത മേഖലകളെയും ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ചാലക ശക്തിയായി മാറിയിട്ടുള്ളതിനാല്‍ കേന്ദ്ര ആദായനികുതി നിയമത്തില്‍ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മേല്‍ നിയമഭേദഗതികളും നിയമ നിഷേധ നടപടികളും സംസ്ഥാന താല്‍പര്യങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണ്.

ഈ പശ്ചാത്തലത്തില്‍, പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലം മുതല്‍ ലഭിച്ചു വന്നിരുന്ന ആദായനികുതി ആനുകൂല്യം എടുത്ത് കളഞ്ഞതും, PACS കള്‍ക്ക് ആദായ നികുതി നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ 80 (P) ആനുകൂല്യം നിഷേധിക്കുന്നതും ആദായ നികുതി നിയമത്തിലെ 194N എന്ന വകുപ്പിന്റെ പരിധിയില്‍ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതും കേരളത്തിലെ സഹകരണമേഖലയുടെ തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് വഴിവയ്ക്കുന്നതാണ് എന്ന് ഈ സഭ വിലയിരുത്തുന്നു.

ആയതിനാല്‍ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവന്‍ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങള്‍ക്കും (കാര്‍ഷിക, കാര്‍ഷികേതര വ്യത്യാസം കൂടാതെ) ആദായനികുതി ഇളവ് ലഭ്യമാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന വിധം കേന്ദ്രആദായ നികുതി നിയമത്തില്‍ മതിയായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരണമെന്നും PACS കള്‍ക്ക് ആദായനികുതി 80 (P) പ്രകാരം അനുവദനീയമായ നികുതി കിഴിവ് ഉപാധിരഹിതമായി അനുവദിക്കണമെന്നും ആദായനികുതി നിയമത്തിലെ 194N എന്ന വകുപ്പിന്റെ പരിധിയില്‍ പ്രാഥമിക സഹകരണസംഘങ്ങളെ ഒഴിവാക്കണമെന്നും കേരള നിയമസഭ ഏകകണ്ഠമായി ഒരു പ്രമേയത്തിലൂടെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.


നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുക
പേര്
അഭിപ്രായംരാജ്യത്ത്‌ ഒരുദിവസത്തെ കോവിഡ്‌ ബാധിതർ വീണ്ടും ഇരുപതിനായിരം കടന്നു. മരണം 18,000 ത്തിലേറെയായി

ന്യൂഡൽഹി:രാജ്യത്ത്‌ ഒരുദിവസത്തെ കോവിഡ്‌ ബാധിതർ വീണ്ടും ഇരുപതിനായിരം കടന്നു. മരണം 18,000 ത്തിലേറെയായി. ആകെ രോഗികൾ 6.25 ലക്ഷം കടന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വീണ്ടും ആറായിരത്തിലേറെയായി രോഗികൾ. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ആദ്യമായി രോഗികൾ നാലായിരം കടന്ന പ്പോൾ കർണാടകയിൽ ആദ്യമായ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


സേനാ ക്യാമ്പുകളില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ഉറപ്പാക്കണം:കണ്ണൂര്‍ കലക്ടര്‍ ടി വി സുഭാഷ്

കണ്ണൂര്‍ : ജില്ലയിലെ വിവിധ സേനാ ക്യാമ്പുകളില്‍ കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനുള്ള ആരോഗ്യ പ്രോട്ടോകോള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടര്‍ ടി വി സുഭാഷ് നിര്‍ദേശിച്ചു. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തില്‍ ആവശ്യമായ ഇടപെടല്‍ നടത്തണം. ജില്ലയില...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കാസര്‍കോട് തിയേറ്ററിക്സ് സൊസൈറ്റി ആയിരം മാസ്‌കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു

കാസര്‍കോട് : കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാസര്‍കോട് തിയേറ്ററിക്സ് സൊസൈറ്റിയു ടെ ആഭിമുഖ്യത്തില്‍ ആയിരം മാസ്‌കുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ആരോഗ്യമേഖലയിലെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികള്‍, പൊലീസുകാര്‍, ഓട്ടോ തൊഴിലാളികള്‍, കെ.എസ്.ആര്‍.ടി.സി. ബസ് ജീവന ക്കാര്‍, കളക്ടറേറ്റ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ടി വി നല്‍കി

മല്ലപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലെ ഓണ്‍ലൈന്‍ പഠന സൗകര്യമില്ലാത്ത വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഭരണസമിതിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ടെലിവിഷന്‍ വിതരണം ചെയ്തു. ഗ്രാമപഞ്ചാ യത്ത് പ്രസിഡന്റ് റെജി ശാമുവേലിന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ ജനപ്രതിനിധിക...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ഇന്ന് 160 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചു:202 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി; ചികിത്സയിലുള്ളത് 2088 പേര്‍; ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവര്‍ 2638

തിരു: കേരളത്തില്‍ ഇന്ന് 160 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്-19 സ്ഥിരീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി കെ.കെ.ശൈലജ ടീച്ചര്‍ അറിയിച്ചു. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയില്‍ നിന്നും 27 പേര്‍ക്കും, മലപ്പുറം ജില്ല യില്‍ നിന്നുള്ള 24 പേര്‍ക്കും, പാലക്കാട് ജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള 18 പേര്‍...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


റോട്ടറി ഇന്‍റെര്‍നാഷണല്‍ 5000 പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍ പോലീസിന് ലഭ്യമാക്കും

തിരു : കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് റോട്ടറി ഇന്‍റെര്‍നാഷണല്‍ 5000 പി.പി.ഇ കിറ്റുകള്‍ നല്‍കും. ഫെയ്സ് ഷീല്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കിറ്റു കള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായാണ് വിതരണം ചെയ്യുക. ഇതിന്‍റെ ആദ്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത്(2.7.20) ഇന്ന് 1037 കേസുകള്‍; 1142 അറസ്റ്റ്; പിടിച്ചെടുത്തത് 273 വാഹനങ്ങള്‍

തിരു: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ചതിന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഇന്ന് 1037 പേര്‍ക്കെതി രെ കേസെടുത്തു. ഇന്ന് അറസ്റ്റിലായത് 1142 പേരാണ്. 273 വാഹനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. മാസ്ക് ധരിക്കാത്ത 5004 സംഭവങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. ക്വാറന്‍...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വീടുകളില്‍ തുടരുന്നുവെന്ന് വാര്‍ഡ്തല സമിതി ഉറപ്പാക്കും

തിരു : കോവിഡ് രോഗം ഭേദമായശേഷം വീട്ടിലെത്തുന്നവര്‍ പുറത്തുപോകാതെ ഏഴ് ദിവസം വീട്ടില്‍തന്നെ കഴിയുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാന്‍ വാര്‍ഡ്തല സമിതികളിലെ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


കൂടുതല്‍ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പുതുമകളുമായി സൂം.

കൊച്ചി- കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഉപഭോക്താക്കളിലുള്ള ക്രമാതീതമായ വര്‍ദ്ധനവു മുന്‍ നിര്‍ത്തി കൂടുതല്‍ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങള്‍ സൂം വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സ് ആപ്പ് ഏര്‍പ്പെടുത്തി സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും പരിശോധിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ ഏപ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


ഫിന്‍കെയര്‍ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കും മാക്‌സ് ബുപയുമായി സഹകരിച്ച് സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പദ്ധതി അവതരിപ്പിക്കുന്നു

(ബാങ്കിന്റെ ഉപഭോക്താക്കള്‍ക്ക് ഗുണമേന്മയുള്ള ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ലഭ്യമാക്കാന്‍ സഹായവു മായി മാക്‌സ് ബുപ) കൊച്ചി; പുതുതലമുറ ഡിജിറ്റല്‍ ബാങ്കായ ഫിന്‍കെയര്‍ സ്‌മോള്‍ ഫിനാന്‍സ് ബാങ്കും പ്രമുഖ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ സേവനദാതാവായ മാക്‌സ് ബുപ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സുമായി സ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


എസ്.എസ്.എല്‍.സി: ഹോപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികള്‍ക്ക് മികച്ച വിജയം

(ഫോട്ടോ ക്യാപ്ഷന്‍ : ഹോപ്പ് പദ്ധതിപ്രകാരം കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു) തിരു: പോലീസിന്‍റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ സര്‍ക്കാര്‍-സര്‍ക്കാര്‍ ഇതര സംവിധാനങ്ങളുടേയും പൊതുജനങ്ങളുടേയും സഹകരണത്തോടെ നടത്തി വരുന്ന ഹോപ്പ് എന്ന പദ്ധതിപ്രകാരം പരിശീലനം ലഭിച്...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അക്രമം തടയാൻ പോലീസിന്റെ പൊൽ-ആപ്പ്

തൃശൂർ : അക്രമം തടയുന്നതിനും അക്രമിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും പോലീസിന്റെ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പൊൽ-ആപ്പ്. അക്രമികളുടേയും സാമൂഹ്യദ്രോഹികളുടേയും അക്രമത്തിനിരയാ കുന്ന സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ എന്നിവരുടെയും സുരക്ഷയ്ക്കായി പൊൽ ആപ്പിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംവ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


തൃശൂർ ജില്ലയിൽ രണ്ടാംഘട്ട പാഠപുസ്തക വിതരണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും

തൃശൂർ : ജില്ലയിൽ ഒന്നാംതരം മുതൽ പത്താംതരം വരെയുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ രണ്ടാംഘട്ട വിതരണം ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കും. വിതരണത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ജൂൺ 30ന് പൂർത്തി യാക്കിയിരുന്നു. വെളിയന്നൂർ പാഠപുസ്തക ഡിപ്പോ, ചേറൂർ ഗവ. എൻജിനീയറിങ് കോളേജ് ഓഡി റ്റോറിയം എന...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അധിക യാത്രക്കാര്‍: 29 വാഹന ഉടമകള്‍ക്കെതിരേ കേസ്

ഇടുക്കി : അനുവദിച്ചതില്‍ കൂടുതല്‍ യാത്രക്കാരെ കയറ്റി കൊവിഡ് ചട്ടം ലംഘിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ ഇടുക്കി ജില്ലയില്‍ 29 വാഹന ഉടമകള്‍ക്കെതിരേ പൊലീസ് കേസെടുത്തു. ജില്ലാ പൊലീസ് മേധാ വിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരം ഇന്നലെ (30) 2699 വാഹനങ്ങള്‍ പരിശോധിച്ചു. ബസുകളും മറ്റ് ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക


അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയില്‍ കൂടുതല്‍ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഒരുക്കും

അടിമാലി താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും പുതിയ ഡയാലിസിസ് യൂണി റ്റിന്റെ നിര്‍മ്മാണ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും പ്രത്യേക അവലോകന യോഗം ചേര്‍ന്നു. എസ് രാജേന്ദ്രന്‍ എം എല്‍ എ,ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എച്ച് ദിനേശന്‍ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് യോ...തുട൪ന്ന് വായിക്കുക

Copyright 2018 Pothujanam Publications. All rights reserved.